ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

   Pagrindinė Žagarės specialiosios mokyklos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

   Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės. Daugiau informacijos čia

   

 
Duomenų apsaugos pareigūnas
Vardas, Pavardė
Kabineto Nr.
Tel. Nr.
El. paštas
Rasa Meižytė
 Mokytojų kambarys

+370 426 60 800
mob. +370 610 43 729

 

    Žagarės specialiosios mokyklos veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo

 

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. +370 5  271 2804, +370 5 279 1445
Faks. +370 5  261 9494
El. p. [email protected]

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ŽAGARĖS SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS  

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ŽAGARĖS SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS 

 

TECHNINIŲ IR ORGANIZACINIŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS